Kivonat az Alapszabályból és a Belső Működési Szabályzatból

 

Tagsági viszony


1. A Társaság tagjai, jogaik és kötelezettségei

1.1. A Társaság nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A tagok tudomásul veszik, hogy személyi adataikat a Társaság nyilvántartja, de azt a Társaság semmiféle módon nem használhatja fel, mással semmiféle célból nem közölheti, kivéve, ha az érintett tag ehhez előzetesen írásban hozzájárul.
A Társaság köteles a tagsági viszony során tudomására jutott, a tagokra vonatkozó minden adatot és információt titokként kezelni, s minden olyan kárért felelős, amely ennek megsértéséből keletkezik.
1.2. A Társaság tagja lehet minden magánszemély, illetve az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely az alapszabályt elfogadja, és a tagok közül két fő ajánlásával rendelkezik.
1.3. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazottat nem vehet igénybe.
1.4. A tagsági jog forgalomképtelen és nem örökölhető.
1.5. Nem magánszemély tagot (jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok) jogaikat képviselőik (a jogszabály szerint a mindenkori aláírásra jogosult személy) útján gyakorolják.
1.6. A tagsági viszony határozatlan időre jön létre.
1.7. A tagsági viszony létesítésének feltétele az írásbeli belépési nyilatkozat kitöltése és az arra kötelezetteknél a tagdíj befizetése. Ezt követően az Elnökség dönt a tag felvételéről következő ülésén, de legkésőbb 90 napon belül. Döntéséről a jelentkezőt írásban értesíti. Ha az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja, 30 napon belül az Elnökség útján a Közgyűléshez lehet fellebbezni, amely soron következő rendes ülésén dönt a tagfelvételi kérelem ügyében.
1.8. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.

 

2. A Társaság tagsági formái

  • rendes tag,
  • örökös tag,
  • tiszteletbeli tag,
  • pártoló tag.

 

2.1.

Rendes tag

A Társaság rendes tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy, aki az onkológia valamelyik tudományágának művelője és alkalmazója, ill. ezen a területen tevékenykedik. A rendes tag jogait személyesen gyakorolja.

A rendes tag joga, hogy

  • részt vegyen a Társaság
    • szakmai és tudományos életében,
    • szervezeti életében és rendezvényein,
    • Közgyűlésén tanácskozási- és szavazati joggal,
  • a Társaság
    • tisztségviselőit válassza, és tisztségeire választható legyen,
    • munkájáról és eseményeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon,
    • az Elnökségnél javaslatokat tegyen a tagok jutalmazására, ill. díjazására,
  • a Társaság
    • szolgáltatásait igénybe vegye,
    • tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást igényeljen,
    • a céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását, intézkedéseket kezdeményezzen.

A rendes tag kötelessége, hogy a Társaság

  • alapszabályát betartsa, és döntéseinél a Társaság határozatait és ajánlásait figyelembe vegye,
  • testületi állásfoglalásaihoz, döntéseihez, határozatainak kialakításához és végrehajtásához hozzájáruljon,
  • tagsági díját minden év március 31-ig külön felszólítás nélkül befizesse,
  • céljainak megvalósításában közreműködjön,
  • a szervezeti életben részt vegyen,
  • tisztségbe történt megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellássa,
  • üzleti titkait megőrizze,
  • a munkához szükséges - az üzleti titkot nem sértő - információkat rendelkezésre bocsássa,
  • etikai normáit betartsa,
  • tevékenységével ne veszélyeztesse a Társaság céljának megvalósítását és működését.

A tagsági díj mértékének meghatározása a Közgyűlés, befizetése módjának megállapítása a Vezetőség hatáskörébe tartozik. A tagsági díjjal kapcsolatos részletes rendelkezések a Belső Működési Szabályzatban kerültek rögzítésre.

Tagsági díj

A tagsági díj minden tárgyév március hó 31. napjáig fizetendő be egy összegben a MOT pénzintézeti számlájára történő átutalással, vagy postai úton továbbított csekken. Tagsági díj készpénzben nem teljesíthető. Tagsági díjat a közgyűlésen befizetni nem lehet, új belépő esetében sem.

2.2.

Örökös tag

A Társaság örökös tagja lehet a Társaság azon - természetes személy - tagja, aki a szakmai, a tudományos, a társadalmi és a gazdasági élet különböző területein szerzett tapasztalatait és érdemeit a Társaság érdekében kiemelkedő módon hasznosította, szakmai tevékenységével, és/vagy a Társaság külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett.

  • Az örökös tagot a rendes tagokkal azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik az alábbi kivétellel:
  • Az örökös tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
  • Az örökös tagot a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja.

 

2.3.

Tiszteletbeli tag

A Társaság tiszteletbeli tagja (kiemelkedő esetben tiszteletbeli elnöke) lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy, aki a szakmai, a tudományos, a
társadalmi és a gazdasági élet különböző területein szerzett tapasztalatait és érdemeit a Társaság érdekében kiemelkedő módon hasznosította, szakmai tevékenységével és/vagy a Társaság külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett.

  • A tiszteletbeli tagot a rendes tagokkal azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik azzal, hogy társasági tisztségre nem jelölhető és nem választható, a társaság szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt.
  • A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
  • A tiszteletbeli tagot a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja.

 

2.4.

Pártoló tag

  • A Társaság pártoló tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy, valamint jogi személy, aki/amely a Társaság alapelveit elfogadja, és működéséhez támogatást nyújt. A támogatás anyagi, szakmai, erkölcsi formában valósulhat meg. A támogatás szándékáról az Elnökséget kell írásban értesíteni, amely elbírálja a pártoló tag felvételét.
  •  A pártoló tag jogait természetes személyként személyesen, jogi személyként megbízott képviselője útján gyakorolja.
  •  a Társaság tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, tisztségviselővé nem választható.

A pártoló tag joga, hogy

  • meghatározza az általa nyújtott támogatás célját,
  • tájékoztatást kapjon a Társaság azon tevékenységéről, amelyhez a támogatást nyújtotta,
  • a Társaság szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt vegyen.

A pártoló tag kötelessége, hogy a vállalt támogatást maradéktalanul megvalósítsa.

 

3.

A tagsági viszony megszűnése

3.1.

kilépéssel
A kilépés szándékát írásban kell bejelenteni az Elnökségnek. A tagsági viszony a kilépési nyilatkozat kézhezvételének napján szűnik meg. A tag tagsági jogviszonyát
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

A kilépés szándékát írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban kell bejelenteni az Elnökségnek, postai úton (ajánlott küldemény), vagy személyesen az Ügyintéző Irodában, átvételi igazolás mellett. Az írásbeliségre az általános rendelkezések alkalmazandók.

 

3.2.

törléssel
A tagsági viszony törlés útján, elnökségi határozat alapján szűnik meg, ha a tagdíjfizetési kötelezettségnek a tag önhibájából nem tesz eleget és két éves tagdíjhátralékát felszólítás ellenére sem rendezi. Az Elnökség határozata ellen a tag - a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül - az Elnökség útján a Közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel, amely következő ülésén dönt a törlés ügyében. A fellebbezés előterjesztésétől a közgyűlési határozat meghozataláig a tagsági viszony nyugszik, a tag jogait nem gyakorolhatja.

A felszólítás írásban, fél éves hátralékonként történik a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel. Két éves hátralék fennállása esetén megindul a törlési eljárás. Az Elnökség határozatának közlésére, a fellebbezés módjára az általános szabályok vonatkoznak.

3.3.

kizárással
A tagsági viszony megszüntethető vizsgálati eljárás alapján elnökségi kizárási határozattal, ha a tag a Társaság alapelveit súlyosan, vagy ismételten sértő, az alapszabállyal, vagy az egyesület céljaival ellentétes, vagy egyébként méltatlan magatartást tanúsít, és ezáltal a társasági tagságra érdemtelenné válik. A kizárást indokolni kell. A kizárást elrendelő határozat ellen - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az Elnökség útján - a Közgyűléshez lehet fellebbezni, amely következő ülésén dönt a kizárás ügyében. A fellebbezés előterjesztésétől a közgyűlési határozat meghozataláig a tagsági viszony nyugszik, a tag jogait nem gyakorolhatja.

A vizsgálati eljárás megindulásáról a tagot írásban értesíteni kell, tájékoztatva az észrevételezés, védekezés lehetőségéről, melyre a kézhezvételtől számított 15 nap áll
rendelkezésre. Ezen határidőt követő 30 napon belül az érdemi határozatot meg kell hozni, szükség esetén, ill. a tag kérelmére személyes meghallgatást követően. A határozatot – a tények és bizonyítékok ismertetésével – indokolni kell.

A határozatban utalni kell a jogorvoslat módjára. A határozatot a meghozatalát követő 3 napon belül meg kell küldeni, vagy személyesen átadni a tag részére. A határozat - jogorvoslat hiányában - a fellebbezési határidő utolsó napját követő napon emelkedik jogerőre. Jogorvoslati eljárás (ld. közös szabályok) esetén a II. fokú szerv határozata a meghozatallal jogerős.

3.4.

a tag halálával
A nyilvántartásból történő kivezetés a tudomásszerzéskor történik, visszamenőlegesen.

3.5.

a Társaság megszűnésével,
A megszűnésről a Társaság a honlapján tájékoztatja a tagokat.

3.6.

a jogi személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével,
A tag a megszűnése tényét a Társaság felé haladéktalanul bejelenteni köteles.

3.7.

a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
Amennyiben az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület Közgyűlése dönt.

A tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg a Társaságban betöltött tisztségviselői megbízatás is megszűnik.

 

 

Adatvédelmi szabályzat

 

1.        

Bevezető

A Magyar Onkológusok Társasága(MOT®) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az érintettek érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A MOT® ezúton tájékoztatja a tagokat, a külső partnereket, valamint látogatókat a honlapján elérhető elektronikus ügyintéző rendszer működtetése, használata kapcsán általa kezelt személyes adatokról, ezen adatkezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Ezen szabályok vonatkoznak a MOT® által – nem a honlapján kezelt – egyéb személyes adatokra is.

2.        

Jogszabályok, értelmező rendelkezések

a/
Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
Ket.: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
Rtv.: 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről;
Nbtv.: 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról;
b/
értelmező rendelkezések

  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  • az elektronikus ügyintéző rendszer biztosítja, hogy a tag egyedileg azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel.

 

 

3.        

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja

A személyes adatok kezelője a MOT®, amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:
a/
A MOT® internetes honlapjának felkeresésével a látogató személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a tag (egyes esetekben a látogató) által használt programmal, IP-címmel, domain névvel, a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A MOT® ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére, továbbá a tagnyilvántartás kezelésére használja fel.
b/
Fentieken túlmenően a MOT® elektronikus ügyintézési rendszere elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére az eljárása során a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult.
c/
A MOT® portálján biztosított egyes további funkciók eléréséhez (pl. regisztráció) azonban egyes esetekben a tagnak a konkrét hatósági eljáráshoz szükséges adatok megadásán túl további adatokat is a MOT® rendelkezésére kell bocsátania. Ezen adatok megadása, az ettől függő szolgáltatás igénybe vétele teljes mértékben önkéntes. Az elektronikus ügyintéző rendszerben lehetőség nyílik egyes további adatok (pl. további kapcsolattartási adatok) megadására. Ezek teljes mértékben opcionálisak, azok a tag és a MOT® együttműködésének megkönnyítését szolgálják.
d/
Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
e/
A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a MOT® a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a tag rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
f/
Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése – így az Info tv., az Rtv. vagy az Nbtv. rendelkezései stb. – szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.
g/
Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés elsősorban az Info tv. rendelkezésein, a Ket. rendelkezésein, valamint a Társaság Alapszabályának rendelkezésein alapul. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása az eljárás eredményes lefolytatása érdekében kötelező.
h/
A MOT® által biztosított további funkciók eléréséhez szükség lehet személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az ügyfél által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges adatok stb.).
i/
A fenti rendelkezések azonosan alkalmazandók azon adatközlések esetében is, melyek nem a honlapon keresztül, hanem egyéb módon (közvetlenül, papír-alapon, pl. adatlap a tagnyilvántartáshoz, stb.) adja át az érintett az adatkezelőnek.

 

 

4.        

Adatbiztonság

A MOT® kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A MOT® törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.        

A felhasználók jogainak gyakorlása

a/
tájékoztatás
A tag jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A MOT® az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.   A MOT® a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

b/
adategyeztetés, törlés
-           A tag bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A       helytelen adatok kijavítását a tag a MOT® - nál kezdeményezheti.
-           A tag jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes        adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a MOT®-hoz benyújtott     írásbeli kérelemmel lehetséges.

d/
tiltakozás, jogorvoslat
-           Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
                        aa.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az                              adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,                               kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
                        bb.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,                                 közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
                        cc.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

-           A MOT®, mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.
-           Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6.        

Egyéb szabályok

a/
Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.


b/
A MOT® egyes feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére a MOT® tájékoztatást ad az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
c/
A MOT® a tag bármely adatát kizárólag a tag előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján és az abban megjelölt célra, illetve megjelölt, az adatot fogadó részére adhat ki. A hozzájárulást alkalmanként ismételten be kell szerezni.
d/
A MOT® különös figyelmet fordít a tagok, ill. egyéb, szerzőnek minősülő közreműködők jogainak védelmére, ennek érdekében az alábbi nyilatkozat beszerzése minden esetben megtörténik:

N y i l a t k o z a t

 

Aluírott

…………………………..(név, cím, szem.adatok)

mint a

............................................................. című

- absztrakt (poszter)

- előadás

- egyéb mű (szellemi alkotás)

……………………………………. (tudományos cikk, előadás, stb.) szellemi alkotás szerzője, hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy ezen anyag a Magyar Onkológusok Társasága MOT® honlapján, elektronikus formában feltöltésre, nyilvánosságra kerüljön, megjelenjen.

 A jóváhagyásommal feltöltött anyag a szerző szellemi alkotásának minősül, a vonatkozó szerzői jogok teljessége a szerzőt illeti meg. Az anyag feltöltésével hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az anyagot a honlap látogatói kizárólag saját felhasználásukra letöltsék, kinyomtassák, terjesszék, és többszörözzék, kizárom azonban, hogy a feltöltött anyagokat külön, kifejezett és írásos hozzájárulásom nélkül kereskedelmi célból hasznosítsák.

A honlapon történő megjelentetéssel, nyilvánosságra hozatallal, közzététellel kapcsolatosan sem a honlap tulajdonosával (MOT®), sem a honlap üzemeltetőjével szemben semminemű anyagi igényt nem érvényesítek sem most, sem a jövőben. arról a fenti formában történt felhasználás esetén lemondok.

 

e/
A Társaság a honlapján külön is tájékoztatja a honlapot felkeresőket az adatkezelés, adatvédelem kapcsán folytatott eljárásáról. Ennek szövege:

 

A Társaság honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a Társaság a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Az adatok közlésével az adatkezeléshez történő hozzájárulását megadottnak tekintjük.
Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése – elsősorban az Info tv., az Rtv. vagy az Nbtv. rendelkezései – szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

 

                                                                                   

Hírlevél - Konferencia - Tanfolyam

 

h

k

sz

cs

p

sz

v

 
 
    01 02 03 04 05 06  
  07 08 09 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30 31        
 

MOT Kongresszus

ESMO tagság

 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy érvényes MOT® tagság esetén az ESMO (European Society for Medical Oncology) éves tagsági díját Társaságunk megtéríti. A kedvezmény igénybevételének módjáról, illetve további kedvezményekről megújult honlapunkon (www.oncology.hu) olvashat.

Emlékeztető

 

A Magyar Onkológusok Társasága®, mely közhasznú civil szervezet, jogosult az   SZJA 1 %  - ának befogadására, amennyiben javára ilyen felajánlás történik.

 

Segítségüket megköszönjük,
a támogatás felhasználásáról - az előírásoknak megfelelően - nyilvános tájékoztatást, elszámolást adunk.

 

Adószámunk, melyre a támogatást várjuk: 19000479-2-43

 

Teljes tájékoztató >>

  

MOT® - tagdíj összege 2017-ben is változatlan,

 

40 év alattiaknak (diplomások): 2.000,- Ft
szakdolgozóknak (diplomások is): 2.000,- Ft
40 év feletti diplomásoknak: 5.000,- Ft
nyugdíjasoknak, tiszteletbeli tagoknak, Ph.D. hallgatóknak (max. 4 évig) a tagság ingyenes

 

A MOT® bankszámlaszáma:
OTP Bank, 11709002-20335665

Tisztelettel kérjük, hogy a nevet és pecsétszámát (ha van) a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni.

 

Teljes tájékoztató >>